Jazda po alkoholu – ponowna jazda pod wpływem

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi prowadzącego pojazd przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, jazda po alkoholu (https://obronca24h.pl/jazda-po-alkoholu/) podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do 2 lat. Wobec pijanych kierowców sąd orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Sprawca czynu z art. 178a § 1 kk traci możliwość prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Ponadto sąd nakłada na sprawcę obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych.

Powyższe sankcje ustawodawca przewidział dla tych, którzy po raz pierwszy dopuścili się jazdy w stanie nietrzeźwości. A jakie konsekwencje czekają recydywistów, którzy ponownie kierowali pojazdem po alkoholu pomimo wcześniejszego skazania?

Jazda po alkoholu – art. 178a § 4 kk

W myśl art. 178a § 4 kk, „jeżeli sprawca czynu określonego w art. 178a § 1 kk był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności jest w tym przypadku możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Oprócz kary więzienia sąd orzeka również wobec sprawcy czynu z art. 178a § 4 kk dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. W razie ponownego skazania sprawcy za przestępstwo polegające na jeździe po alkoholu, sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10 000 złotych, ale nie wyższej niż 60 tys. złotych.

Zobacz także: Lextraffic.pl

Prowadzenie po alkoholu – zatarcie skazania

Sprawca, który wprawdzie prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, ale jego wcześniejsze skazanie uległo już zatarciu, będzie odpowiadał na podstawie art. 178a § 1 kk. Zatarcie skazania w razie skazania na bezwzględną karę pozbawienia wolności nastąpi po 10 latach od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. W przypadku skazania na karę ograniczenia wolności do zatarcia skazania dojdzie po upływie 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, natomiast w razie skazania na grzywnę – po upływie roku od tej daty.

Jeżeli kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat, to sąd może jednak na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, pod warunkiem, że skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego.

Reasumując, na podstawie art. 178a § 1 kk odpowiada ten, kto po raz pierwszy w życiu prowadził pojazd „na podwójnym gazie”. W myśl art. 178a § 4 kk, za ponowną jazdę po alkoholu grożą surowsze kary. Jednak w przypadku, gdy poprzednie skazanie uległo już zatarciu po upływie określonego w Kodeksie karnym okresu, sprawca poniesie łagodniejszą odpowiedzialność.

Dowiedz się więcej o jeździe pod wpływem alkoholu na obronca24h.pl

2 thoughts on “Jazda po alkoholu – ponowna jazda pod wpływem

Dodaj komentarz