Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Utrzymanie dziecka jest obowiązkiem obojga rodziców, niezależnie od tego, czy pozostają oni w związku małżeńskim, partnerskim czy też prowadzą odrębne gospodarstwa domowe. Rodzic bądź opiekun prawny, zajmujący się na co dzień i mieszkający z dzieckiem , może zgodnie z prawem ubiegać się o alimenty od drugiego z rodziców, dzięki którym łatwiej będzie mu zaspokoić podstawowe potrzeby małoletniego.

Przygotowanie pozwu o alimenty

Rodzic (bądź opiekun prawny), przy boku którego po rozwodzie bądź rozstaniu pozostają dzieci, może wystąpić z pozwem do sądu o przyznanie alimentów, jeżeli drugi z rodziców sam nie poczuwa się do obowiązku utrzymywania własnych dzieci. W pozwie obowiązkowo należy zawrzeć następujące elementy:

 • adres sądu, do którego ma zostać skierowana sprawa,
 • dane dziecka oraz przedstawiciela ustawowego (czyli rodzica bądź innego prawnego opiekuna),
 • dane rodzica uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego,
 • kwotę alimentów (wraz z datą ich wypłacania oraz sposobem realizacji płatności),
 • uzasadnienie,
 • informacje o załącznikach,
 • własnoręczny podpis.

Pozew powinien być złożony do sądu rejonowego, do wydziału zajmującego się sprawami rodzinnymi i osób nieletnich, odpowiedniego dla miejsca zamieszkania rodzica unikającego obowiązku alimentacyjnego. Dość często zdarzają się sytuacje, w których miejsce pobytu rodzica nie jest znane. W takim przypadku najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wystąpienie do sądu z prośbą, o ustanowienie dla niego kuratora.

Pozew nie zostanie poddany rozpatrzeniu, jeżeli nie zostaną dołączone do niego odpowiednie dokumenty. Najważniejszy jest skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument poświadczający uznanie dziecka bądź potwierdzenia pokrewieństwa (dotyczy to par mających dzieci, a nie pozostających w związku małżeńskim). Dodatkowo jako załączniki do pozwu należy uwzględnić następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o zarobkach bądź zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieranych zasiłkach dla bezrobotnych,
 • rachunki przedstawiające koszty wynikające z zaspokajania podstawowych potrzeb dziecka,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa oraz odpis wyroku rozwodowego (dokumenty te odnoszą się jedynie do spraw alimentacyjnych dotyczących byłych małżonków),
 • odpis pozwu i wszystkich dołączonych załączników.

Storna wnosząca pozew o alimenty na dziecko jest z reguły zwolniona z ponoszenia kosztów sądowych. Wyjątek stanowi tu sytuacja, w której sprawa toczy się z pomocą adwokata – w takim przypadku strona zobowiązana jest do samodzielnego pokrycia kosztów konsultacji i prowadzenia sprawy sądowej.

Uzasadnienie kwoty zawartej w pozwie

W sprawach dotyczących przyznania rodzicowi bądź prawnemu opiekunowi alimentów na dziecko, istotne jest nie tylko zachowanie wszystkich wymogów formalnych, ale również rzetelne uzasadnienie, dlaczego w pozwie znalazła się taka, a nie inna kwota. W polskim prawie nie funkcjonują tablice alimentacyjne, a zatem to osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem sama musi ustalić, ile wynoszą miesięczne koszty jego utrzymania na godnym poziomie. Dodatkowo uzasadnienie ma na celu poinformowanie sądu zarówno o potrzebach dziecka, jak i materialnych możliwościach jego opiekuna. W pozwie, poza miesięcznym kosztem utrzymania osoby małoletniej, powinna zostać także opisana sytuacja jego opiekuna, uwzględniająca nie tylko zarobki, ale również posiadane nieruchomości czy jakiekolwiek inne wartościowe z puntu widzenia utrzymania dziecka dobra.

Partner artykułu: Kancelaria Sprawy Rodzinne Lucyna Szabelska

Dodaj komentarz