Dobrowolne poddanie się karze, a czyn z art. 178a § 1

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Oprócz kary sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów (wszystkich bądź wybranych kategorii) na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości co najmniej 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jazda po alkoholu dobrowolne poddanie się karze

W sprawach o jazdę po alkoholu zdarza się, że prokurator lub funkcjonariusz Policji proponuje dobrowolne poddanie się karze. Wielu podejrzanych pod wpływem emocji godzi się to, wierząc, że jest to dla nich najkorzystniejsze rozwiązanie. Jeżeli podejrzany wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze, prokurator sporządza i przesyła do Sądu wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary. O tym wniosku mowa jest w art. 335 kpk. (więcej: https://autoadwokat.pl/jazda-po-alkoholu-jak-mozemy-ci-pomoc/)

W myśl art. 335. § 1 kpk, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. W takim przypadku prokurator występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu czyn zamiast aktu oskarżenia.

Prokurator może również dołączyć do aktu oskarżenia wniosek skazanie bez przeprowadzania rozprawy i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte (art. 335 § 2 kpk).

Zobacz również: https://www.oceanstudio.pl/jazda-po-alkoholu-na-rowerze/

Wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary opisany w art. 335 kpk rozpatrywany jest na posiedzeniu. Sąd zawiadamia strony o terminie posiedzenia. Sąd orzeka karę i środki karne w wymiarze zaproponowanym we wniosku, chyba że oskarżony wycofa zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Cofnięcie zgody na skazanie bez przeprowadzania rozprawy nie może jednak nastąpić później niż na posiedzeniu sądu. W razie cofnięcia przez oskarżonego zgody na skazanie bez przeprowadzania rozprawy sprawa jest rozpatrywana w trybie zwyczajnym.

W wielu przypadkach kary orzekane przez sąd po rozprawie są łagodniejsze niż te proponowane przez prokuratora we wniosku z art. 335 kpk. Przeprowadzenie przewodu sądowego może być również szansą na warunkowe umorzenie postępowania i szybsze odzyskanie prawa jazdy.

Artykuł powstał we współpracy z https://autoadwokat.pl/

Dodaj komentarz